Advertisements

DISKRIMINIMI I SHQIPTARËVE NË MAQEDONI VJEN NGA DEPUTETËT E TYRE!

Abdulla Mehmeti

Përderisa vota e deputetëve shqiptarë është vendimtare (e drejta e garantuar me kushtetutë për votim të dyfishtë, parimi i Badenterit), pse duhet t’u hidhërohemi të tjerëve për gjendjen e mjetueshme (nënshtrimit) të shqiptarëve në Maqedoni?!

Ndryshimet kushtetuese aktuale në Maqedoni në lidhje me Marrëveshjen e Prespër (për ndryshimin e emrit të shtetit), e që kanë të bëjnë edhe me statusin e popullit shqiptar (deri më sot pakicë kombëtare), PREAMBULA dhe të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, NENI 7 (deri më tani gjuhë që e flasin mbi 20% e qytetarëve), nuk mund t’u imponohet shqiptarëve pa votën e përfaqësuesve të tyre (deputetëve shqiptarë (PARIMI I BADENTERIT, VOTIMI I DYFISHTË), sikur për këto ndryshime të votojnë jo 2/3 e deputetëve të Parlamantit të Maqedonisë, por edhe mbi 100 deputetë të tjerë (joshqiptarë)!

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, neni 131, paragrafi 4:

„Vendim për ndryshimin e Preambulës, neneve të vetadministrimit lokal, nenit 131, cilësdo dispozitë që ka të bëj me të drejtat e pjesëtarëve të bashkësive etnike, përfshirë veçanërisht nenet 7, 8, 9, 19, 48, 56, 69, 77, 78, 86, 104 dhe 109, si dhe për vendimin për shtimin e çfarëdo dispozite të re, që ka të bëjë me përmbajtjen e atyre dispozitave dhe neneve, do të jetë e nevojshme shumicë prej dy të tretave të votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve, me ç’rast medoemos duhet të ketë shumicë të votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve të cilët u takojnë bashkësive të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë.“

* * *
POSHTËSHËNIM

Ja, edhe në gjuhën maqedonase, nëse këtë nuk e kuptojnë në gjuhën shqipe

Устав на Република Македонија, член 131, став 4:

„Член 131
Одлука за пристапување кон измена на Уставот донесува Собранието со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.
Нацртот за измената на Уставот го утврдува Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници и го става на јавна дискусија.
Одлука за измена на Уставот донесува Собранието со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.
Одлука за измена на Преамбулата, членовите за локална самоуправа, членот 131, која било одредба што се однесува на правата на припадниците на заедниците, вклучувајќи ги особено членовите 7, 8, 9, 19, 48, 56, 69, 77, 78, 86, 104 и 109, како и одлука за додавање која било нова одредба која се однесува на предметот на тие одредби и тие членови, ќе биде потребно двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници во кое мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија.
Измената на Уставот ја прогласува Собранието.“

(4.XII.2018)

Loading...
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close