PARIMI I BADENTERIT MEKANIZËM MBROJTËS I TË DREJTAVE TË QYTETARËVE NË MAQEDONI, PA DALLIM TË PËRKATËSISË ETNIKE

Nga Abdulla Mehmeti

Pse u përfshi ky mekanizëm mbrojtës (Parimi i Badenterit, votimi i dyfishtë) në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë? Sigurisht që jo për t’u fotografuar deputetët shqiptarë me atë, por për t’i mbrojtuar të drejtat e ligjshme të popullit që e përfaqësojnë.

Nëse deri në vitin 203 shqiptarët kanë mundur të ankohen për diskriminimin dhe shkeljen e të drejtave të tyre kolektive, me këtë Amendament u është krijuar mekanizëm mbrojëtës në Kushtetutë, dhe tani varet kryesisht nga përfaqësuesit shqiptarë, deputetët në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, nëse do t’i mbrojnë dhe avancojnë të drejtat e ligjshme të popullit shqiptar në këtë shtet, apo për interesa të tyre do të vendosin në kundërshtim me vullnetit e qytetarëve që i kanë votuar ata, duke i shkelur edhe më tej të drejtat e ligjshme të popullit shqiptar, i cili trajtohet si pakicë kombëtare, ndërsa gjuha shqipe trajtohet si gjuhë pa emër, „gjuhë që e flasin mbi 20% e qytetarëve“.

* * *

Në mbështetje të nenit 131 paragrafit 5 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, në seancën e mbajtur më 26 dhjetor 2003, miratoi:

AMENDAMENTIN XVIII

1. Për vendimin mbi ndryshimin e Preambulës, neneve të vetadministrimit lokal, nenit 131, cilësdo dispozitë që ka të bëj me të drejtat e pjesëtarëve të bashkësive, përfshirë veçanërisht nenet 7, 8, 9, 19, 48, 56, 69, 77, 78, 86, 104 dhe 109, si dhe për vendimin për shtimin e çfarëdo dispozite të re, që ka të bëjë me përmbajtjen e atyre dispozitave dhe neneve, do të jetë e nevojshme shumicë prej dy të tretave të votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve, me ç’rast medoemos duhet të ketë shumicë të votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve të cilët u takojnë bashkësive të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë.
2. Me këtë Amendament shtohet paragrafi i ri 4 të nenit 131 të Kushtetutës së Republikës të Maqedonisë.

(4.XII.2018)

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close