4 veçanti gramatikore te gjuhes shqipe ne raport me gjuhet tjera

Besir Bajrami 

Është mirë t’i dijmë edhe keto 4 veçanti gramatikore te gjuhes shqipe ne raport me gjuhet tjera:
1. Rasa rrjedhore (ablative) eshte nje vecanti qe ka humbur ne gjuhet tjera indo-europiane. Ne koherat e vjetra ka qene prezente ne gjuhet e vdekura, si ajo sanskrite (indishtja e vjeter), greqishten e lashte, ne latinisht dhe ne armenishten e lashte;
2. Theksimi i zanores se mesme qendrore, apo e ashtuquajtura “schwa”, qe nuk eshte indo-europiane ne natyren e saj. Ndërkohë, studiues të tjerë mendojnë se zanorja e mesme në shqip vazhdon drejtpërdrejt morfologjinë e zanores se mesme të PIE.
3. Perderisa te gjitha gjuhen indo-europiane, pjese e se cilave cilesohet te jete edhe shqipja, ndahen ne dy grupe, ne ato Satem (lindore) dhe Centum (perendimore), studiuesit nuk kane nje mendim te pajtuar per shqipen, pasi disa ja vene ne pah cilesite satem te saj, e disa ato centum. Kjo pasi shqipja shfaq tipare të te dyja llojeve, sepse është formuar para se të kryej kjo ndarje.
4. Nasalet e shumta në gjuhën shqipe janë elementi më i rëndësishëm i proto indo evropianëve pasi ato tregojnë atdheun e Arianëve në një territor të ftohtë dhe me dëborë. Zgjatja e hundës së tyre duhet të ketë ndodhur gjatë habitatit mijëra vjet në klimën e ngrirë. Hunda e gjatë u shërbeu indo europianëve që të ngrohin ajrin ndërsa merrnin frymë gjë që shkaktoi përfundimisht praninë e tingujve të hundës (nasalet).

It is good to know as well these 4 grammatical features of the Albanian language in relation to other languages:
1. The ablative case, is a feature that has been lost in other Indo-European languages. In ancient times it was present in the dead languages, such as Sanskrit (ancient Indian), ancient Greek, Latin and ancient Armenian;
2. Emphasis of the central middle vowel, or the so-called “schwa”, which is not Indo-European in its nature. Meanwhile, other researchers think that middle voice in Albanian directly continues the morphology of the middle voice of the PIE.
3. While all Indo-European languages, part of which is considered to be Albanian, are divided into two groups, Satem (eastern) and Centum (western), researchers do not have a consensus on Albanian, as some highlight its satem qualities, and some those centum. This is because Albanian displays features of both types, because it was formed before this division took place.
4. Numerous nasals in the Albanian language are the most important element of proto Indo Europeans since they indicate the homeland of Aryans in a cold, snowy territory. The prolongation of their nose must have taken place during thousands of years of habitat in the frosty climate. The long nose served Indo Europeans to warm the air while breathing which eventually caused the presence of nasal sounds.

References:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ablative_case…

2. Roots of Europe Language, Culture, and Migrations. University of Copenhagen
Etymology and the European Lexicon
The development of the PIE middle voice in Albanian
Stefan Schumacher, Vienna and Copenhagen University – 2012
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1005039572877145&set=a.279253038789139&type=3&theater

3, 4. Indo-European Etymological Dictionary, Julius Pokorny: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=376867249027717&set=a.279253038789139&type=3&theater

Loading...
Loading...
Loading...
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close