Viola Cramon për pretendimet e Simonsit ndaj EULEX-it

Disa ditë më parë, më 12 korrik – Ish-kryetari i gjyqtarit për misionin e sundimit të ligjit të BE-së në Kosovë, Malkolm Simons iu drejtua Asamblesë së Kosovës për të folur mbi akuzat në lidhje me misionin e EULEX-it.

Eurodeputetja Viola Von Cramon-Taubadel vuri në dukje:

“Ndërsa pranojmë rëndësinë e sinjalizuesve dhe funksionin e tyre në ndriçimin e keq bërjeve të çdo lloji – shumë pyetje lindin me akuzat e Z. Simons. Midis këtyre janë qasja sistematike dhe e llogaritur me të cilën u zbuluan akuzat – si dhe dështimi për të paralajmëruar autoritetet e BE-së për parregullsitë në momentin e menjëhershëm kur ai ishte i vetëdijshëm për këto.

Dualiteti në shprehjen e dëshirës për të ndarë informacionin, por edhe përdorimi sistematik i deklaratave të përgjithësimit me shumë pak bazë të shëndoshë, shërbejnë vetëm për të nxitur dezinformimin dhe mosbesimin në institucionet përkatëse – siç është programi i mbrojtjes së dëshmitarëve. Për më tepër, fakti që Z. Simons zgjodhi t’i drejtohet Kuvendit Kombëtar të Kosovës, në krahasim me përcjelljen e çdo informacioni tek organet përkatëse në fjalë – metodologjia e Simons na shërben vetëm për të vënë në dyshim motivet e tij reale në krijimin e këtij rrjeti historish të ngatërruara.

Pavarësisht nga shqetësimi i këtyre pretendimeve, është në interesin tonë të përcaktojmë shtrirjen e plotë të pasqyrës duke i përfshirë të gjitha palët e përfshira dhe të dëgjuara në proces. Për të kontribuar në këtë qëllim, një seancë dëgjimore brenda kamerave duhet të zhvillohet brenda Parlamentit Evropian, në mënyrë që besueshmëria e institucioneve tona të ruhet në çdo kohë. Përkundër kësaj situate të veçantë, unë kam besim të plotë në Dhomat e Specializuara të Kosovës, si dhe Prokurorinë Speciale dhe paanësinë e tyre të plotë ndaj çështjes, dhe çdo çështje në përgjithësi. ”

Si kundër përgjigje, Z. Malkolm Simons tha se Viola von Cramen në deklaratën e saj i referohet pretendimit tim “dështimi për të njoftuar autoritetet e BE mbi parregullsitë”.  Në fakt, unë e lajmërova BE-në në shumë raste për “parregullsi” në EULEX mes vitit 2013 dhe 2016.  Asnjë nga ato ankesa nuk ishte objekt i hetimit.  Në të vërtetë, në një rast, në një përgjigje me shkrim, ish-Komandanti Civil i Operacioneve  madje udhëzoi EULEX-in që të mos hetojë ankesën time. I irrituar nga dështimi i EULEX-it për të hetuar rastet, unë i referova dy raste tek OLAF, agjencia e BE-së kundër mashtrimit.

BE-ja caktoi një ekip për të hetuar pretendimet e mia për shkelje thotë Simons.  Sidoqoftë, nuk ishte hetim i pavarur. Personat që BE-ja i vuri në krye të këtij hetimi ishin shumë persona që unë i kisha akuzuar për sjellje të pahijshme/shkelje. Hetuesit, përfshirë një ish-gjyqtar të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, ishin gjithashtu në posedim të postës time elektronike private. Ky nuk ishte një hetim i pavarur dhe nuk ishte menduar kurrë të bëhej i tillë. Pavarësisht kërkesave të mia të përsëritura drejt BE-së dhe Shteteve Anëtare, BE-ja dështoi të caktojë një ekip të pavarur për të hetuar pretendimet e mia.

BE gjithashtu dështoi të kryejë një hetim të pavarur në ndërhyrjen e postës time elektronike private nga një gjykatës tjetër i EULEX-it, përkundër kërkesave të përsëritura të Zyrës së Jashtme dhe të Komonuelthit të Mbretërisë së Bashkuar. Në vend të kësaj, një hetim u krye nga EULEX-i.  Kur insistova se një ish-gjyqtar i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë që po hetonte akuzat kundër meje të intervistohej, unë u informova nga EULEX-i se hetimi për ndërhyrjen e postës time elektronike ishte “mbyllur”. Nuk më dhanë asnjë shpjegim. Kur hapa dosjen, ajo përmbante vetëm një dokument dhe ai ishte njoftimi për mua për të më informuar se hetimi ishte mbyllur.

Z. Simons thotë se ato nuk ishin rastet e vetme që BE-ja dështoi të kryejë hetime të drejta dhe të paanshme.

Hetimet për pretendimet ndaj meje u kryen nga vetë persona që unë i kisha akuzuar për sjellje të pahijshme/shkelje.  Ata persona dhe hetuesit ishin në posedim të email-eve të mia private të hakuara. Bordi që dëgjoi ato pretendime përbëhej nga tre anëtarë. Vetëm një anëtar i Bordit ishte gjyqtar. Dy anëtarët e tjerë përfshinin një avokat që punonte brenda sistemit të BE-së dhe një Zyrtar të Logjistikës të punësuar nga SHEVJ, i cili ishte vartës i vetë personave që unë i kisha akuzuar për shkelje të rënda. Në gjykimet e saj, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka qenë shumë e qartë: bordet disiplinore në procedurat kundër gjyqtarëve duhet të përbëjnë shumicën e gjyqtarëve. Në rastin tim vetëm një anëtar ishte gjyqtar. Sidoqoftë, ky nuk ishte abuzimi i vetëm me procesin disiplinor. Bordi injoroi prova të rëndësishme shfajësuese.  Unë nuk isha i pranishëm kur Bordi intervistoi dëshmitarë.  Nuk më lejohej që të marr në pyetje dëshmitarët.  Në vend të kësaj, mua më dërguan atë që Bordi i referohej si “rezyme” e provave të tyre. Nuk kisha mundësi të sfidoja provat e tyre ose të bëja pyetjet e mia.

Unë parashtrova një ankesë që u dëgjua nga një bord i apelit i përbërë nga tre gjykatës të BE-së. Ky apel u dëgjua në maj 2019.  Duke zbuluar kështu, bordi i Apelit thjesht injoroi vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe Konventave dhe Kartave Ndërkombëtare.   Bordi i Ankesave gjithashtu injoroi Nenin 6 i GJEDNJ-së që parashikon se unë kisha të drejtë të gjykohesha ” … nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e krijuar sipas ligjit “.  Në rastin tim një anëtar i Bordit ishte një punonjës i SHEVJ, nga departamenti i cili filloi procedurat disiplinore kundër meje dhe vartës i një personi që unë i kisha akuzuar shkelje serioze. Kjo nuk ishte një gjykatë e paanshme.  Asnjëherë nuk ishte menduar për të gjetur të vërtetën.

Për më tepër Z. Simons tha: Zonja von Cramen, shpresoj se tani do të jetë e qartë pse nuk kam besim në BE për të kryer një hetim të pavarur, të drejtë dhe të paanshëm.

Në fund, deklarata ime në Kuvendin e Kosovës, në një farë aspekti, ishte e përgjithësuar.  Kjo thjesht sepse kjo ishte një seancë dëgjimore për të përcaktuar nëse do të hapte një hetim të plotë.  Nëse Kuvendi vendos të hapë një hetim të plotë, unë do të paraqes prova të hollësishme, duke përfshirë emaile, raporte, deklarata dhe prova audio.

Z. Simons përfundon duke thënë se Kosova është një shtet i pavarur, sovran dhe është çështje e institucioneve të saj demokratike nëse duhet të kryejnë një hetim të plotë për këto çështje.

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close