Pelasgët jetojnë.Të fshehur prapa emërit Shqiptarë!

Nuk është se ne ose dikush nga ata shqiptarët turbo/nacionalistë e shpikën tezën e Shqiptarëve*Pelasgë,por kjo jeton sot e ndër shekuj më parë.

Pelasgët nuk u absorbuan nga Helenet, por pelaSgët veten, ata e kanë mbijetuar të tyren,dhe ende jetojnë sot, të maskuar nën emrin e shqiptarëve, dhe të mbajnë traditën dhe zakonet e tyre në takt të jetës reale.

… të njëjtat lokalitete, ata qeverisin veten siq qeverisnin veten në antikitet spartanët, dhe gjuhë e tyre, gjuha shqipe, ende ruan shumë nga këto fjalë pellasgjike (radikalet Jul janë përdorur në formimin e gjuhës greke.)
Tabela etnologjike e Gadishullit Ballkanik(yllirik), i takon shqiptarëve dhe jo grekëve që okupon vendin e parë, si në serinë e gjuhëve indo-evropiane, është shqiptare jo, greke, të cilat duhet të vendosen në sanskritishte të vërtetë, nëna e indo-Euro-pian … ”

LES PELASGES,
LES HELLÈNES ET LES ALBANAIS
DANS LEURS RAPPORTS ETHNOLOGIQUES ET LIÎNGLISTIQLES.

265182_196361530411624_2768199_n
“…the Pelasgians were not absorbed by the Hellenes, Pelasgians themselves, but they have their survived and still live today, masked under the name of Albanians, and retain their customs and habits intact, ‘rlls live.
The same localities, they govern themselves as governed themselves in the antiquity the Spartans, and their language, the Albanian language, still preserves many of these Pelasgian words (Jul radicals were used in the formation of the Greek language.)
The ethnological table of the Balkan Peninsula, it is the Albanians and not the Greeks who must occupy the first place, as in the series of Indo-European languages, it’s Albanian, not Greek, which must be placed to the right of Sanskrit, the mother of Indo-Euro-pean…”

credits:Besir Bajrami

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )
%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close